In de peiling: De PIV BGK-regeling zou opgeheven moeten worden!

Vorige week is er publiekelijk discussie ontstaan over de PIV-BGK-regeling, waarin tussen bij de letselschaderegeling betrokken partijen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) spreekt van ‘een verboden prijsafspraak’ en van ‘ongewenste financiële prikkels’, omdat er volgens de ASP de vergoeding voor de belangenbehartiger niet wordt gekoppeld aan de verrichte handelingen maar van de omvang van de schade. Branchevereniging NLE (Nederlandse Letselschade Experts) vindt niet dat er sprake is van een prijsafspraak maar van ‘een richtlijn die de schadepost BGK normeert’. Bovendien voorkomt de regeling volgens de NLE dat er bij elk dossier wordt onderhandeld over de buitengerechtelijke kosten. Waar staat u in deze discussie?  We zijn benieuwd naar uw reactie. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

De PIV BGK-regeling zou opgeheven moeten worden!

 Bedankt voor uw medewerking

Meningen verdeeld over stelling ‘Opheffing van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is een goede beslissing!’

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) wordt per 1 januari 2019 opgeheven. Mede door de gestaag dalende diefstalcijfers was er bij de participerende en financierende partijen de vraag ontstaan of voortzetten van de stichting in zijn huidige vorm en formule nog wel noodzakelijk was. De meningen van de lezers van Risk & Business zijn verdeeld.

Iets meer dan een derde van respondenten onderschrijft de stelling en vindt dat het aantal autodiefstallen dusdanig is gedaald dat dit een aparte stichting overbodig maakt. Vrijwel eenzelfde percentage is het echter oneens met de stelling en is van mening dat ondanks de daling in het aantal voertuigdiefstallen de voertuigcriminaliteit blijft vragen om een zo breed mogelijke publiek-private aanpak. De rest – ongeveer 30% – geeft aan het deels eens te zijn met de stelling. Volgens hen is een aparte stichting niet langer nodig mits de betrokken partijen wel op onderdelen blijven samenwerken tegen allerlei vormen van voertuigcriminaliteit.