De Letselschade Raad stelt Kamer voor Langlopende Letselschadezaken in

  In reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het instellen van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken. 

Eerlijker en transparanter voor slachtoffers

De instelling van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is ontstaan vanuit de redenering dat het in het belang is van slachtoffers letselschades eerlijker en sneller af te handelen. In het ideale stelsel zijn er geen langlopende letselschades[1] meer, tenzij het slachtoffer zelf te kennen geeft dat de schade nog niet moet worden afgewikkeld. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, dient er een tijdelijke oplossing te komen voordat structuurverbeteringen zorgen dat langlopende letselschades überhaupt niet meer voorkomen.

  Oplossingen langs drie lijnen
De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe worden de komende tijd langs drie lijnen diverse maatregelen uitgewerkt:
1. Bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen door middel van de Kamer LLZ.
2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
3. Het verbeterde proces blijvend monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.  

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

In haar functioneren is de Kamer LLZ onafhankelijk. De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van DLR:
Gerard Roes (voorzitter), oud/staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State, oud-raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden en Den Haag.
Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation.
Derk-Jan van der Kolk, advocaat-partner bij Van Traa Advocaten.   Breed gedragen belang
Niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken en daarmee belang bij het voorleggen van zaken aan een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken. In de Kamer LLZ denkt De Letselschade Raad een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschiloplossing bieden.  

Oproep voor het aanmelden bij de Kamer LLZ De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel van de Kamer LLZ.
Voor alle duidelijkheid: aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat dan wel belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.   Reacties ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl

Reglement van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken   Dit reglement regelt hoe gedurende de pilotfase (langlopende) zaken bij de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) van De Letselschade Raad (DLR) aanhangig worden gemaakt, voor welke zaken dat mogelijk is, en de wijze waarop de Kamer geschillen inzake Langlopende Letselschadezaken zal afhandelen.  

Overwegende: Uit het rapport van de Universiteit Utrecht uit september 2020 blijkt dat het in het belang van het slachtoffer wenselijk is dat langlopende letselschadezaken meer voortvarend geregeld worden. De Letselschade Raad (DLR) heeft naar aanleiding van dit rapport onder meer de aanbeveling gedaan een Kamer LLZ in te stellen die op basis van bindend advies beslissingen neemt.   In de komende periode wil DLR minstens een tiental zaken aan de Kamer LLZ voorleggen om daarvan te leren en een juiste vorm te vinden waarop dergelijke zaken behandeld dienen te worden.  

Artikel 1       De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken   De Kamer LLZ doet uitspraak in de aan haar voorgelegde geschillen, die tussen de verzekeraar en de benadeelde zijn gerezen bij de afwikkeling van een letselschadezaak en die voldoet aan de in artikel 2 omschreven criteria.De uitspraken van de Kamer LLZ hebben de kracht van een bindend advies.
De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden die allen worden benoemd door het bestuur van DLR. Bij de totstandkoming van bindende uitspraken functioneert de Kamer LLZ volstrekt onafhankelijk.De leden van de Kamer LLZ worden benoemd voor de duur van de pilotfase. De Kamer LLZ kan desgewenst een secretaris benoemen. Deze is geen lid van de Kamer. Leden van de Kamer LLZ  en de secretaris zijn gehouden: –     vertrouwelijk om te gaan met wat hun in deze hoedanigheid bekend is geworden.
– terug te treden als er sprake is van een zaak waar zij op enig moment bij betrokken zijn geweest.
– bij alles wat zij doen in de behandeling van een zaak te handelen als een goed bindend adviseur betaamt.
       
Artikel 2       Criteria gedurende de pilotfase

In de pilotfase kunnen alleen zaken aan de Kamer LLZ voorgelegd worden die voldoen aan de volgende criteria: Een dossier wordt, conform de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), gekenmerkt als langlopend indien dit langer dan twee jaar open staat.Het geschil betreft dossiers waarin de aansprakelijkheid is erkend.Het gaat om zaken waarin de verzekeraar wordt aangesproken op basis van een WAM, SVI, AVB of AVP verzekering.Beide partijen bevestigen op voorhand door middel van een schriftelijke verklaring in te stemmen met het voorleggen van een zaak aan de Kamer LLZ en zich te committeren aan het bindend advies van de Kamer.
 Artikel 3       Werkwijze van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken  
Na ontvangst van de verklaring als bedoeld in artikel 2 onder d,beoordeelt de Kamer LLZ of ook aan de andere criteria in artikel 2 is voldaan. Indien dat het geval is, wordt binnen 2 weken na ontvangst van de verklaring een datum voor een mondelinge behandeling van het geschil bepaald. Deze mondelinge behandeling vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de verklaring.Partijen moeten uiterlijk 2 weken voor de datum van de mondelinge behandeling de kern van hun probleem schriftelijk uiteenzetten en deze uiteenzetting onderbouwen met relevante schriftelijke stukken. Stukken dienen in PDF-format via e-mail gelijktijdig bij de Kamer LLZ en de wederpartij aangeleverd te worden. Tijdens de mondelinge behandeling zal beide partijen gelegenheid geboden worden hun standpunt uiteen te zetten. De Kamer LLZ kan vragen stellen, suggesties doen en kan partijen verzoeken nadere informatie te verstrekken. Zij mag partijen tevens vragen alsnog een poging te doen in onderling overleg tot een vergelijk te komen.De Kamer LLZ zal, als partijen onderling niet tot een vergelijk komen, binnen 4 weken na de mondelinge behandeling een met redenen omklede beslissing nemen die kan bestaan uit:
1. Een eindbeslissing.
2.Een deelbeslissing.
3.Een beslissing inhoudende de verklaring dat de Kamer LLZ zich niet in staat acht een beslissing te nemen.
4. Een advies aan partijen over hoe anderszins de afwikkeling van de zaak te versnellen.  

Artikel 4       Geen kostenveroordeling  

Partijen zijn aan DLR geen kosten verschuldigd voor behandeling van de zaak door de Kamer LLZ. Op verzoek begroot de Kamer LLZ de kosten die de benadeelde ten behoeve van de procedure bij de Kamer LLZ heeft gemaakt. 
Artikel 5       Bezoldiging  
De leden van de Kamer LLZ| ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van DLR.  

Artikel 6       Slotbepalingen          
   Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2021 en geldt voor de duur van de pilot.De Kamer LLZ kiest domicilie bij DLR, Postbus 93309, 2509 AH te Den Haag.