De Letselschade Raad: Meerderheid professionals voorstander klanttevredenheidsonderzoek

Om een beeld te krijgen of er onder de huidige deelnemers van het Register Letselschade voldoende draagvlag is voor het invoeren van een centraal Klanttevredenheidsplatform een enquête uitgezet. Ruim 50% van de geregistreerde Letselschadeprofessionals heeft hierop inmiddels gereageerd. Zo’n 60% geeft aan belangstelling te hebben voor deelname aan een door De Letselschade Raad (DLR) georganiseerd klanttevredenheidsonderzoek (KTO), meldt De Letselschade Raad in haar deze week verschenen nieuwsbrief. Daarin besteedt de Raadt ook aandacht aan voortgang in het onderzoek naar langlopende letseldossiers, de Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims en de aanbeveling ‘Eén Medisch Adviseur’.

KTO

Over het klanttevredenheidsonderzoek schrijft De Letselschade Raad: “Recent werd door de commissie KTO een bijeenkomst gehouden waar aan circa 20 belangstellenden de stand van zaken werd toegelicht en een demonstratie werd gegeven van het online klanttevredenheidsysteem dat door de commissie is geselecteerd. Duidelijk werd dat het voor slachtoffers van belang is om het verloop van het proces te kunnen terugkoppelen aan de belangenbehartiger en daarmee als belangenbehartiger actief aan de slag te gaan. Dit moet eenvoudig en kostenefficiënt worden ingericht. Het systeem dat nu wordt voorgesteld is continue-onderzoek dat de verplichte Klanttevredenheidsonderwerpen die periodiek moeten worden teruggekoppeld aan DLR, behandelt én de mogelijkheid bevat om bedrijfsspecifieke vragen toe te voegen. Dit binnen één basispakket, voor een vast jaartarief.”

De commissie KTO, gesterkt door de positieve en opbouwend kritische inbreng tijdens de genoemde bijeenkomst, is van mening dat het aanbieden van dit systeem aan alle ingeschreven belangenbehartigers van grote waarde is voor individuele bedrijven en voor het Register Letselschade. “Het is de bedoeling dat iedere deelnemer via een eigen dashboard, overzichtelijk kan inzien wat zijn sterke en zwakke(re) punten zijn en dat mogelijke verbeterpunten worden gesignaleerd. Uiteraard zijn de resultaten uitsluitend door de eigen organisatie in te zien. Daarnaast ontstaat een benchmark. Deze geeft de individuele organisatie inzicht in waar zij staat ten opzichte van het gemiddelde van alle resultaten. Deze gegevens kunnen helpen bij het bepalen van eventueel verbeterbeleid”, aldus De Letselschade Raad.
Onderzoek langlopende letselschade zaken

Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van lang lopende letselschadezaken, dat wil zeggen zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaarstermijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen.

Voor de zomer zijn tien organisaties, waaronder universiteiten en onderzoeksbureaus, gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen. Recent heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek, bestaande uit een afspiegeling van alle betrokken stakeholders in De Letselschade Raad, gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU). De UU zal voor de operationele aspecten van het onderzoek samenwerken met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners. Gelet op de grote omvang van het aantal te onderzoeken dossiers, zal de UU het rapport in het voorjaar van 2019 opleveren.

Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims

Inmiddels is het conceptrapport ‘Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ afgerond, vervolgt De Letselschade Raad. Op 10 oktober jl. werd deze bediscussieerd tijdens de derde consultatieronde. Alle stuur- en werkgroepleden, alsmede de geïnterviewden, hebben hun input gegeven. “Deze wordt nu verwerkt in het definitieve rapport dat uiterlijk 1 november a.s. aan de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangeboden, tezamen met een financieel voortgangsverslag van dit project. Vervolgens dient te worden afgewacht of er vanuit het ministerie een ‘go’ wordt gegeven voor voortzetting van dit project. Als deze er komt, zal de werkgroep onder begeleiding van de Erasmus School of Law, aan de slag gaan met het schrijven van een Gedragscode.”

Één medisch adviseur

Het concept van de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’ werd onlangs goedgekeurd door het Platformoverleg. Deze aanbeveling is er op gericht om in zoveel mogelijk letselschadezaken te werken met één onafhankelijke medisch adviseur, om zodoende het medische traject, met name voor slachtoffers, optimaal in te richten. Het blijft de beslissing van de benadeelde (in overleg met zijn belangenbehartiger) of hiervan gebruik wordt gemaakt of dat de voorkeur uitgaat naar het inschakelenvan een eigen medisch adviseur. :”Naar verwachting wordt de aanbeveling eind november vanuit De Letselschade Raad verspreid opdat degene die ervoor kiezen met één medisch adviseur te werken, hieraan een leidraad hebben. In het tweede kwartaal 2019 zal een eerste evaluatie en revisie plaatsvinden”, aldus De Letselschade Raad.