Aantal letselschadeclaims in Ierland sterk gedaald; verlagingen dateren van voor de 50% daling in schadevergoedingen sinds nieuwe richtlijnen

Uit het jaarverslag van de Ierse letselorganisatie PIAB (Personal Injuries Assessment Board) blijkt dat de PIAB 26.009 nieuwe letselschadeclaims heeft behandeld en in 2020 een totale schadevergoeding van meer dan 206 miljoen euro aan slachtoffers van ongevallen heeft toegekend. Het aantal letselschadeclaims dat bij de PIAB is ingediend, is vorig jaar met 16% gedaald, voornamelijk als gevolg van de pandemie. Het aantal claims is de afgelopen twee jaar met 22% gedaald. 

Andere belangrijke uitkomsten zijn dat de totale schadevergoedingen van de PIAB met 70 miljoen euro daalden ten opzichte van 2019 en zijn over een periode van twee jaar met 92 miljoen euro gedaald als gevolg van de lagere schadevolumes en de acceptatiegraad is sinds 2015 gedaald van 58% naar 51%, ondanks vergelijkbare gemiddelde toekenningen. 

PIAB Chief Executive Rosalind Carroll zegt: “De claimkosten dalen aanzienlijk als gevolg van lagere volumes en lagere schadetoekenningen en deze nieuwe trend is rijp voor premieverlagingen. Onze schadegegevens laten zien dat het aantal claims sterk daalt, terwijl we ook weten dat de schadetoekenningen de afgelopen maanden al met 50% zijn gedaald, nu nieuwe richtlijnen voor schadevergoedingen van kracht zijn geworden. Alle betrokken partijen moeten volledig achter de nieuwe richtlijnen staan, zodat de acceptatie van PIAB-toekenningen en de instemming om volledig gebruik te maken van de PIAB-procedure toenemen.” 

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de Awards Guidelines en de hervorming van het verzekeringswezen, blijven de lage acceptatiepercentages van schadevergoedingen en de instemming met de schadevergoedingspercentages nog steeds een probleem. Hoewel slechts 2% van de schadeclaims ooit tot een rechtszaak komen en de gemiddelde schadevergoeding door PIAB en via rechtszaken in grote lijnen gelijk is, worden schadevergoedingen onnodig afgewezen, wat leidt tot enorme juridische kosten en vertragingen.

De nieuwe letselschaderichtlijnen moeten uiteindelijk leiden tot betere acceptatiepercentages, maar advocaten en verzekeraars hebben ook een belangrijke rol te spelen door door uitkeringen te accepteren waarvan de waarde niet wezenlijk verandert door kostbare rechtszaken. “Het is belangrijk dat we ons niet alleen concentreren op de hoogte van de schadevergoeding, maar om te zorgen voor een eerlijk systeem voor eiser, verweerders en de samenleving moeten we zorgen voor snellere en goedkopere manieren om claims af te handelen. PIAB heeft bewezen dat het dit kan, maar we moeten meer doen en de toezegging van de regering om onze diensten te verbeteren en te hervormen is van even groot belang voor de hervorming van het verzekeringswezen”.

Overzicht schadegevallen en schadevergoedingen 

2020 is het laatste volledige jaar waarin het Quantumboek is gebruikt als leidraad voor het vaststellen van schadevergoedingsbedragen. Uit het verslag blijkt dat de gemiddelde PIAB-toekenning vorig jaar  24.026 euro bedroeg vergeleken met €23.861 in 2019, waarbij meer dan 56% van de toekenningen een schadevergoedingsbedrag had van minder dan €20.000. Als gevolg van de invoering van de nieuwe letselschaderichtsnoeren vanaf april 2021, blijkt uit een voorlopige analyse dat de gemiddelde hoogte van de schadevergoedingen via PIAB is gehalveerd. 

De daling van het aantal schadegevallen in 2020 was grotendeels te danken aan het lagere aantal ongevallen als gevolg van veel minder mensen op de Ierse wegen, op werkplekken of bij elkaar in openbare ruimten, waaronder horeca, kinderopvang, vrijetijdsbesteding of soortgelijke omgevingen, als gevolg van de Covid-maatregelen. 

Motorrijtuigenaansprakelijkheid (ML): Schadeclaims voor motorrijtuigen blijven de grootste categorie van schadeclaims in Ierland. PIAB heeft vorig jaar 14.137 motorrijtuigenclaims ontvangen en heeft daarvan  6.058 schadevergoedingen toegekend. De gemiddelde schadevergoeding in deze categorie bedroeg 22.357 euro. 85% van de schadeclaims op dit gebied betrof zogenoemde soft tissue (lichte)- letsels, een van de gebieden waar de hoogte  van de schadevergoedingen aanzienlijk is gedaald onder de nieuwe richtsnoeren. 

Werkgeversaansprakelijkheid (EL): Het aantal schadeclaims voor arbeidsongevallen zijn de laagste van de drie aansprakelijkheidscategorieën. PIAB heeft vorig jaar  5.049 vorderingen in verband met werkgeversaansprakelijkheid ontvangen en 1.103 schadevergoedingen in die categorie toegekend. De gemiddelde schadevergoeding in deze categorie bedroeg 30.558 euro. Letsels op het werk kunnen vaak  gepaard gaan met ernstiger en levensveranderende letsels, wat resulteert in hogere gemiddelde schadevergoedingen. 

Public Liability (PL): PL claims are those which arise where the claimant suffers an injury on a premises or in an area owned by another organisation or person, where the claimant believes that person or organisation is responsible. The number of Public Liability claims received by PIAB in 2020 was 6,823 and the number of awards made in that category was 1,426. The average award in this category was €26,065.

Wettelijke aansprakelijkheid (PL): Wettelijke aansprakelijkheidsclaims zijn claims waarbij de eiser letsel oploopt op een een terrein of in een ruimte die eigendom is van een andere organisatie of persoon, en de eiser meent dat die persoon of organisatie verantwoordelijk is. Het aantal door PIAB in 2020 ontvangen vorderingen in verband met wettelijke aansprakelijkheid bedroeg 6.823 en het aantal uitkeringen in die categorie 1.426. De gemiddelde schadevergoeding in deze categorie bedroeg 26.065 euro. 

Effect van COVID 

Operationeel heeft COVID geleid tot de onvermijdelijke annulering en herschikking van 6.000 medische medische onderzoeken. Desondanks is de gemiddelde tijd om een claim te beoordelen vanaf het moment van toestemming tot toekenning slechts marginaal toegenomen tot 9 maanden. 

Uit cijfers van de Centrale Bank van Ierland blijkt dat de gemiddelde toekenningsniveaus zeer vergelijkbaar zijn voor zaken die via PIAB en die welke via rechtszaken worden opgelost. Uit het laatste verslag van de Centrale Bank blijkt echter wel dat de juridische kosten in de PIAB-procedure 1 000 euro bedroegen, terwijl zij in rechtszaken 21 000 euro bedroegen. 

Dermot Divilly, voorzitter van de PIAB, verklaart “Er is nog nooit een periode geweest waarin de grote voordelen en kostenbesparingen die het PIAB-systeem met zich meebrengen, meer nodig zijn geweest dan nu. Nu Ierland naar een periode van economisch herstel, is het nu meer dan ooit nodig dat iedereen ons helpt om de voordelen van onze dienst volledig tot hun recht te laten komen en ervoor te zorgen dat deze niet wordt belemmerd of verzwakt”. 

Robert Troy, staatssecretaris op het ministerie van Enterprise, Trade and Employment (ondernemingen, handel en werkgelegenheid) met verantwoordelijk voor PIAB, voegt hieraan toe: “Het aanpakken van de kosten en de beschikbaarheid van verzekeringen is een prioriteit voor mij en voor de regering. De acties die tot dusver in het kader van het actieplan voor de hervorming van het verzekeringswezen hebben reeds effect gesorteerd: het aantal uitkeringen in het kader van de richtlijnen voor letselschade is met gemiddeld 50% gedaald. Zelfs in het licht van Covid-19 blijft PIAB, dankzij de aanzienlijke inspanningen van zijn personeel, een kosteneffectief en efficiënt kanaal voor de afwikkeling van letselschadeclaims voor motorrijtuigen, overheids- en werkgeversaansprakelijkheid. De rol van de PIAB versterken en uitbreiden is voor mij een topprioriteit en ik overweeg momenteel wetgevingsvoorstellen om dit te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat onze voorstellen zullen leiden tot echte hervormingen om de kosten van rechtszaken en uiteindelijk de premies omlaag kunnen brengen.”