Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld

In 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 120.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, 8.000 minder dan in 2020. Daarnaast gaven zij 134.000 keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dat waren er bijna 12.000 meer dan in 2020. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. In 2021 is het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen met 9,7% gestegen, terwijl het aantal meldingen met 6,5% is gedaald. Het aantal meldingen daalt al sinds het tweede halfjaar 2019. Het aantal adviezen nam tot en met het eerste halfjaar 2021 toe, maar is in het tweede halfjaar 2021 licht gedaald.

Minder meldingen door politie, meer adviesvragen van burgers

Zowel professionals als burgers kunnen een melding doen bij Veilig Thuis of om advies vragen. In 2021 is bijna 65% van alle meldingen gedaan door de politie. De daling van het aantal meldingen sinds het tweede halfjaar van 2019 wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een daling van het aantal meldingen vanuit de politie. In het tweede halfjaar 2019 waren er nog ruim 44.000 meldingen vanuit de politie, in het tweede halfjaar 2021 is dit gedaald tot ruim 38.000, een daling van 14%.Het aantal meldingen vanuit jeugdzorg ging van 1.910 in het tweede halfjaar van 2019 naar 1.320 in het tweede halfjaar van 2021, een daling van 31%.


De stijging van het aantal adviesvragen sinds 2019 komt vooral op conto van burgers die Veilig Thuis om advies vragen: in het eerste halfjaar 2019 vroegen burgers ruim 18.000 keer advies aan Veilig Thuis, in het tweede halfjaar 2021 ging het om ruim 29.000 adviesvragen van burgers.

Forse verschillen in adviezen en meldingen tussen gemeenten

Het aantal afgegeven adviezen per 100 .000 inwoners loopt uiteen van minder dan 141 in de gemeenten Ouder-Amstel, Dinkelland, Tubbergen, Gulpen-Wittem en Stein tot meer dan 1 500 in Roermond, Helmond, Nijmegen, Tiel, Alkmaar en Leeuwarden. Adviezen worden hierbij meegeteld in de gemeente waar de adviesvrager woont. Ook bij het aantal ontvangen meldingen is het verschil tussen de gemeenten erg groot. In Almere waren in 2021 1.504 meldingen per 100.000 inwoners, in Hattem waren dit er 123. Meldingen worden meegeteld in de gemeente waar de directbetrokkenen wonen, dit zijn de personen over wie de melding wordt gedaan.

 Bij 1 op de 20 meldingen sprake van acute onveiligheid

Bij elke ontvangen melding voert Veilig Thuis een veiligheidstaxatie uit om een inschatting te maken van de mate van (on)veiligheid in het gezin of huishouden waarover een melding wordt gedaan. In 5% van de in 2021 ontvangen meldingen was sprake van acute onveiligheid. Bij 40% van de meldingen was sprake van structurele onveiligheid. In ruim 40% van de ontvangen meldingen was sprake van een multiproblematische leefsituatie. In iets minder dan twee derde van deze multiproblematische leefsituaties zijn er mogelijkheden tot het inzetten van hulp.