Kabinet gaat toekomstbestendigheid Wts onderzoeken

Het kabinet gaat de toekomstbestendigheid onderzoeken van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). “De verschillende vraagstukken die naar boven zijn gekomen bij de afhandeling van de schade als gevolg van deze wateroverlast van juli 2021 zijn aanleiding om te laten onderzoeken of, en zo ja hoe, een instrument zoals de Wts een meerwaarde kan blijven hebben. Zo zal de invulling van het begrip inboedel hierbij worden meegenomen en ook zal worden gekeken naar de reikwijdte van de Wts, waaronder de schadeposten die nu niet voor tegemoetkoming in aanmerking komen, zoals schade aan bijvoorbeeld tuinen (groen of bestrating), caravans en tuinhuisjes.”

Dit onderzoek zal worden vormgegeven in samenhang met de bredere verkenning door het kabinet naar een klimaatrobuust stelsel van verzekeringen en tegemoetkoming van schade door natuurrampen dat wordt opgezet naar aanleiding van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. Dit onderzoek komt naast de evaluatie van de uitvoering van de Wts. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van het WODC en is inmiddels gestart en heeft tot doel om inzicht te krijgen in de wijze van toepassing van de Wts op de wateroverlast in juli 2021 en de verbetermogelijkheden en leerpunten die betrokken partijen daarbij zien. Naar verwachting zal uw Kamer in het eerste kwartaal van 2023 worden geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.